Register  |  Login

Wowza News

Consumer Sentiment

stock-exchange-ТАЙЛБАР

Мичиганий Их Сургуулийн Хэрэглэгчдийн Судалгааны Төвөөс сар тутам 500 өрхийн дунд тэдний орлого, эдийн засгийн талаарх хандлагыг нь асуудаг судалгааг Хэрэглэгчдийн зан төлвийн судалгаа гэдэг. Хэрэглэгчдийн зан төлөвийн судалгаа нь хэрэглэгчдийн зарлагын үзүүлэлттэй шууд холбоотой байдаг.

Personal Income and Outlays

economic calendarТАЙЛБАР
Хувийн хүний орлогын үзүүлэлт гэдгээр аливаа нэг хувь хүний олж байгаа бүх төрлийн орлогын хэмжээг доллараар илэрхийлсэн үзүүлэлтийг хэлнэ. Хувь хүний зардлын үзүүлэлт гэдэгт аливаа нэг хувь хүний өргөн хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүн, хадгалалт удаантай болон хадгалалт богинотой бүтээгдэхүүнүүд, үйлчилгээнд зарцуулж байгаа зарцуулалтыг хэмжээг хэлнэ.

S&P 500 ИНДЕКС 2,000 АМ.ДОЛЛАРЫГ ДАВЖ, ХОЁРДУГААР САРААС ХОЙШХИ ХАМГИЙН ӨНДӨР ӨСӨЛТТЭЙ САРЫГ ҮДЛЭЭ

stock analysisS&P 500 ИНДЕКС 2,000 АМ.ДОЛЛАРЫГ ДАВЖ, ХОЁРДУГААР САРААС ХОЙШХИ ХАМГИЙН ӨНДӨР ӨСӨЛТТЭЙ САРЫГ ҮДЛЭЭ

Төв банкууд эдийн засгийн өсөлтийг хангах орчныг бүрдүүлэхийн тулд шаардлагатай бүх арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ хэмээн мэдэгдсэнээс гадна эдийн засгийн үзүүлэлтүүд тааламжтай гарч байгаагаас шалтгаалан S&P 500 индексийн нэгж хувьцааны ханш 2,000 ам.долларыг давж, хоёрдугаар сараас хойшхи хамгийн өндөр өсөлттэй сарыг үдлээ.

Pending Home Sales Index

home-sales-risingТАЙЛБАР

Үл хөдлөх хөрөнгийн зуучуудын Үндэсний Нийгэмлэгээс гаргадаг гэрээний шатанд явагдаж буй хувийн болон нийтийн орон сууцны борлуулалтын индекс нь орон сууцны салбарын чухал үзүүлэлтүүдийн нэг. Тэр тусмаа хуучин орон сууцны борлуулалтын хувьд маш чухал үзүүлэлт юм.

Mglstock бидний амжилт, Эдгээр арилжаанууд нь бүгд манай Facebook-нд Видео Шуурхай Мэдээнд орсон болно : TDEY 0.002 - 0.0205 1000%, LVVV 0.02 - 0.14 700% /ашиг олох боломжтой байв/,FNMA 1.25 - 6.50 500%, BORN 1.25 - 4.40 350%, FLPC 0.02 - 0.08 400%, TRTC 0.06 - 1.42 2300% /ашиг олох боломжтой байв/,NNAN 0.002 - 0.15 750%, ERBB 0.002 - 0.11 5500% /ашиг олох боломжтой байв/,ELTP 0.12 - 0.97 800% /ашиг олох боломжтой байв/,RFMK 0.0004 - 0.011 2700%, AEGY 0.0008 - 0.0119 1480%, SLTD 0.04 - 0.158 380%, FFFC 0.0002 - 0.0049 2450% /ашиг олох боломжтой байв/, DEWM 0.0008 - 0.033 4100% /ашиг олох боломжтой байв/, PSID 0.03 - 0.13 490%,REVO 0.003 - 0.033 1100%,ILIV 0.0015 - 0.023 1530% /ашиг олох боломжтой байв/,BAYP 0.0005 - 0.0034 680% /ашиг олох боломжтой байв/, MYEC 0.0058 - 0.082 1400%, VGPR 0.002 - 0.014 700%, FROZ 0.006 - 0.03 500%, TEMN 0.003 - 0.009 300%, QTMM 0.088 - 0.34 400%, FRTD 0.018 - 0.078 430%, TWTR 32$ - 43$, BBRY 8$-11$, TSLA 222$ - 260$